رویا فروتن – اثر شماره – 01
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
هنرمند:
نقشی در مسیر
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی-خط
آثار دیگر این هنرمند