جلوه گاه هنر 1398
بیوگرافی هنرمند

هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه:

عباس میرزایی

منوچهر سلطانی

متانت همایی راد

مهران میرخلف

شیرین فرتاش

هادی جمشیدی

فاطمه میرلوحی

سایه ابراهیمی

پروین اریسیان

شیرین خیام

پریدخت یزدان پناه

زیبات ایرانپور

فاطمه لیلی

شقایق تاجیکی

مسعوده یاوری

مرتضی بصراوی

لیلا قلی زاده

علی سلامی

پروانه سیلانی

عباس میرزایی

کتاییون زاهدیان

معین رستمیان

ابوالفضل آقایی

نوشین شیخ زاده

نمایشگاه های این هنرمند
مجموعه آثار