پروانه سیلانی – انسان و طبیعت 16
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک مونوپرینت و ترکیب مواد روی مقوا
آثار دیگر این هنرمند