علی میرزایی – اثر شماره 01
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
انداره اثر 41.5*29
سال خلق اثر 1394