parvaneh silani painting & installation exhibition didar art gallery artist Iran Iranian نمایشگاه نقاشی و چیدمان پروانه سیلانی سرانجام ناگزیر گالری دیدارج
نمایشگاه نقاشی و چیدمان پروانه سیلانی ” سرانجام ناگزیر”
۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۱ تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
parvaneh silani painting & installation exhibition didar art gallery artist Iran Iranian نمایشگاه نقاشی و چیدمان پروانه سیلانی سرانجام ناگزیر گالری دیدار

سرانجام ناگزیر

 

مرگ  به  خودی  خود  فرآیندی طبیعی در گذار آرام  زمان است . تغییری  کیفی و برگشت ناپذیر، روایتی در یک چرخه ی بی انتها.

با گذشت هرلحظه چیزی در ما می میرد.

مرگ زمانی ناهنجار می شود که اختلالی در آن صورت گیرد.

اختلالی که بر اثر مواجهه ی چالش برانگیز ما با جهان پیچیده ی امروز ایجاد می شود.

ما تحت تأثیرات عمیق آسیب های زیست محیطی ، مشکلات اجتماعی- سیاسی و مسائل وجودی قرار داریم که خود پدید آورنده ی آنیم.

 

پروانه سیلانی – مرداد 1401

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 06
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 01
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 05
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 03
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 10
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 04
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 09
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 11
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 02
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 08
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 07
آلبوم تصاویر این نمایشگاه