پروانه سیلانی – مجموعه 6 (آیینه درون)
۱ فروردین ماه ۱۳۸۸ تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
پروانه سیلانی – آیینه درون 09
پروانه سیلانی – آیینه درون 02
پروانه سیلانی – آیینه درون 07
پروانه سیلانی – آیینه درون 01
پروانه سیلانی – آیینه درون 08
پروانه سیلانی – آیینه درون 04
پروانه سیلانی – آیینه درون 05
پروانه سیلانی – آیینه درون 10
پروانه سیلانی – آیینه درون 03
پروانه سیلانی – آیینه درون 06
آلبوم تصاویر این نمایشگاه