گیزلا وارگا سینایی Gizella Varga Sinai
“فال حافظ” نمایشگاه نقاشی های گیزلا وارگا سینایی
۱۵ تیر ماه ۱۴۰۳ تا ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۳
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
گیزلا وارگا سینایی Gizella Varga Sinai

تو در نظر آمد مراد خواهم یافت

چرا که حال نکو در قفای فال نکوست

 

غــزل هــای حافــظ تجلــی روح جمعــی و فــردی ایرانــی و تاویــل پذیــر و پــر مضمــون اســت.

کارکردهـای اجتماعـی فـال حافـظ ماننـد آرامـش بخشـی و مثبـت نگـری و سـهل گرفتـن امـور و چــاره جویــی در آینــده، باعــث تســکین و آرامــش درونــی مــی شــود.

فـال حافـظ سـال هاسـت در مراسـم مختلـف گرفتـه مـی شـود. حافـظ، خـود بـه ایـن قابلیـت  در غـزل هایـش اشـاره کـرده اسـت.

 

هرچند کان آرام دل، دانم نبخشد کام دل

نقش خیالی میکشم، فال دوامی میزنم

 

گیزلا وارگا سینایی ، هنرمنـدی اسـت کـه در تمـام دوره هایـش توجـه بـه جنبـه هـای زندگـی روزمــره و زیبایــی هــای هنــر و ادبیــات ایرانــی داشــته اســت. مجموعــه ی اخیــر او، خاطــره و علاقـه ی او بـه فـال و فالنامـه فـروش هـا در اولیـن خاطـره مسـافرتش بـه شـیراز را نشـان  مـیدهـد. او در مجموعـه ی ” فـال حافـظ” گیاهـان و گلهـا و پرنـدگان و موجـودات اسـاطیری و فرشـتگان و عشـاق را در کنـار فالنامـه هـا نقاشـی کـرده اسـت. انـگار کـه محتواهـای بنیادیـن ادبیـات ایرانـی را فشـرده کـرده و بـر روی بـوم آورده اسـت.

او از ترکیـب بنـدی هـا و گاه حاشـیه بنـدی هـای نقاشـی هـای سـنتی ایرانـی بـه شـکل تـازه های  بهـره مـی گـیرد تـا فضایـی رهـا و چنـد وجهــی خلق کـند. فضایی کـه چنــدگـویشی و کولاژ وار کنـار هـم چیـده شـده و بـه شـکل تـازهای ادبیـات و نقاشـی را بـه هـم ارتبـاط مـیدهـد، فضایـی سـهل و ممتنـع و پـر از معانـی و زیبایـی.

 

بهنام کامرانی

بهار 1403

 

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
گیزلا وارگا سینایی – اثر شماره 02
گیزلا وارگا سینایی – اثر شماره 03
گیزلا وارگا سینایی – اثر شماره 01
گیزلا وارگا سینایی – اثر شماره 04
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
۲۶ تیر ماه ۱۴۰۳
نمایش فیلم "گیزلا" ساخته ی "خسرو سینایی" و گفتگو با "گیزلا وارگا سینایی" در روز چهارم نمایشگاه "فال حافظ" در…
۲۶ تیر ماه ۱۴۰۳
نشست با گیزلا وارگا سینایی روز یکشنبه، 17 تیر ماه 1403، نشستی با گیزلا وارگا سینایی در دانشگاه سپهر اصفهان…