نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی در گالری دیدار didar gallery
Group Painting and Sculpture Exhibition
Apr 13th, 2018 To Apr 22nd, 2018
Past Exhibitions Current Exhibitions Future Exhibitions
About This Exhibitions
Artist(s)
From This Exhibition
Abbas Mirzaie – Artwork No.3
عباس میرزایی گالری دیدار ل abbas mirzaie didar gallery
Hosein Tahvilian Artwork No.3
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
Manouchehr Soltani – Artwork No.3
منوچهر سلطانی manouchehr نمایشگاه گروهی حجم soltani و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
Masoume Amini Baghbaderani Artwork No.7
معصومه امینی نقاشی گالری دیدار masoumeh amini painting didar gallery
Masoume Amini Baghbaderani Artwork No.3
معصومه امینی نقاشی گالری دیدار masoumeh amini painting didar gallery
Morteza Basravi – Artwork No.5
مرتضا بصراوی نقاشی حجم گالری دیدار morteza basravi painting sculpture didar gallery
Abbas Mirzaie – Artwork No.1
عباس میرزایی گالری دیدار ل abbas mirzaie didar gallery
Hosein Tahvilian Artwork No.2
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
Mona Aghababaie – Artwork No.1
مونا آقابابایی mona aghababaie نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
Morteza Basravi – Artwork No.1
مرتضا بصراوی نقاشی حجم گالری دیدار morteza basravi painting sculpture didar gallery
Masoume Amini Baghbaderani Artwork No.4
معصومه امینی نقاشی گالری دیدار masoumeh amini painting didar gallery
Leila Gholizade – Artwork No.1
leila gholizade art iranian artist gallery didar painting نمایشگاه نقاشی هنر هنرمند ایرارنی لیلا قلی زاده
Mahboube Chami – Artwork No.6
محبوبه چمی نقاشی گالری دیدار mahboubeh chami didar gallery
Mahboube Chami – Artwork No.1
محبوبه چمی نقاشی گالری دیدار mahboubeh chami didar gallery
Mahboube Chami – Artwork No.5
محبوبه چمی نقاشی گالری دیدار mahboubeh chami didar gallery
Mahboube Chami – Artwork No.2
محبوبه چمی نقاشی گالری دیدار mahboubeh chami didar gallery
Morteza Basravi – Artwork No.6
مرتضا بصراوی نقاشی حجم گالری دیدار morteza basravi painting sculpture didar gallery
Manouchehr Soltani – Artwork No.7
منوچهر سلطانی manouchehr نمایشگاه گروهی حجم soltani و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
Hosein Tahvilian Artwork No.4
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
Morteza Basravi – Artwork No.4
مرتضا بصراوی نقاشی حجم گالری دیدار morteza basravi painting sculpture didar gallery
Mona Aghababaie – Artwork No 2
مونا آقابابایی mona aghababaie نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
Manouchehr Soltani – Artwork No.4
منوچهر سلطانی manouchehr نمایشگاه گروهی حجم soltani و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
Ghazale Ghasemi Tabatabaie – Artwork No.3
غزاله قاسمی طباطبایی نقاشی گالری دیدار ل ghazaleh ghasemi tabatabaie didar gallery
Ghazale Ghasemi Tabatabaie – Artwork No.4
غزاله قاسمی طباطبایی نقاشی گالری دیدار ل ghazaleh ghasemi tabatabaie didar gallery
Leila Gholizade – Artwork No.4
leila gholizade art iranian artist gallery didar painting نمایشگاه نقاشی هنر هنرمند ایرارنی لیلا قلی زاده
Leila Gholizade – Artwork No.3
leila gholizade art iranian artist gallery didar painting نمایشگاه نقاشی هنر هنرمند ایرارنی لیلا قلی زاده
Hosein Tahvilian Artwork No.1
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
Masoume Amini Baghbaderani Artwork No.1
معصومه امینی نقاشی گالری دیدار masoumeh amini painting didar gallery
Masoume Amini Baghbaderani Artwork No.6
معصومه امینی نقاشی گالری دیدار masoumeh amini painting didar gallery
Ghazale Ghasemi Tabatabaie – Artwork No.5
غزاله قاسمی طباطبایی نقاشی گالری دیدار ل ghazaleh ghasemi tabatabaie didar gallery
Mahboube Chami – Artwork No.3
محبوبه چمی نقاشی گالری دیدار mahboubeh chami didar gallery
Morteza Basravi – Artwork No.3
مرتضا بصراوی نقاشی حجم گالری دیدار morteza basravi painting sculpture didar gallery
Manouchehr Soltani – Artwork No.5
منوچهر سلطانی manouchehr نمایشگاه گروهی حجم soltani و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
Abbas Mirzaie – Artwork No.2
عباس میرزایی گالری دیدار ل abbas mirzaie didar gallery
Ghazale Ghasemi Tabatabaie – Artwork No.1
غزاله قاسمی طباطبایی نقاشی گالری دیدار ل ghazaleh ghasemi tabatabaie didar gallery
Masoume Amini Baghbaderani Artwork No.8
معصومه امینی نقاشی گالری دیدار masoumeh amini painting didar gallery
Mona Aghababaie – Artwork No.3
مونا آقابابایی mona aghababaie نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
Masoume Amini Baghbaderani Artwork No.2
معصومه امینی نقاشی گالری دیدار masoumeh amini painting didar gallery
Ghazale Ghasemi Tabatabaie – Artwork No.2
غزاله قاسمی طباطبایی نقاشی گالری دیدار ل ghazaleh ghasemi tabatabaie didar gallery
Morteza Basravi – Artwork No.2
مرتضا بصراوی نقاشی حجم گالری دیدار morteza basravi painting sculpture didar gallery
Masoume Amini Baghbaderani Artwork No.5
معصومه امینی نقاشی گالری دیدار masoumeh amini painting didar gallery
Manouchehr Soltani – Artwork No.8
منوچهر سلطانی manouchehr نمایشگاه گروهی حجم soltani و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
Leila Gholizade – Artwork No.5
leila gholizade art iranian artist gallery didar painting نمایشگاه نقاشی هنر هنرمند ایرارنی لیلا قلی زاده
Hosein Tahvilian Artwork No.5
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
Manouchehr Soltani – Artwork No.1
منوچهر سلطانی manouchehr نمایشگاه گروهی حجم soltani و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
Leila Gholizade – Artwork No.2
leila gholizade art iranian artist gallery didar painting نمایشگاه نقاشی هنر هنرمند ایرارنی لیلا قلی زاده
Manouchehr Soltani – Artwork No.6
منوچهر سلطانی manouchehr نمایشگاه گروهی حجم soltani و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
Mahboube Chami – Artwork No.4
محبوبه چمی نقاشی گالری دیدار mahboubeh chami didar gallery
Manouchehr Soltani – Artwork No.2
منوچهر سلطانی manouchehr نمایشگاه گروهی حجم soltani و نقاشی در گالری دیدار didar gallery silani
Press
Press and Multimedia
Multimedia