“قرمز ایرانی” نمایشگاه نقاشی از عاطفه رفیعی
۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تا ۲ خرداد ماه ۱۴۰۳
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
عاطفه رفیعی – قرمز ایرانی 05
عاطفه رفیعی – قرمز ایرانی 07
عاطفه رفیعی – قرمز ایرانی 02
عاطفه رفیعی – قرمز ایرانی 03
عاطفه رفیعی – قرمز ایرانی 01
عاطفه رفیعی – قرمز ایرانی 08
عاطفه رفیعی – قرمز ایرانی 04
عاطفه رفیعی – قرمز ایرانی 06
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
نمایشگاه بین المللی نقاشی “سمفونی زندگی”
۶ خرداد ماه ۱۴۰۳ تا ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۳
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
۰۶ تیر ماه ۱۴۰۳
ترجمه‌ی گزارش نمایشگاه سمفونی زندگی در روزنامه‌ی پاکستانی (ترجمه از محمد قادریان) نغمه شورانگیز در اصفهان در شهر تاریخی اصفهان،…
گیزلا وارگا سینایی Gizella Varga Sinai
“فال حافظ” نمایشگاه نقاشی های گیزلا وارگا سینایی
۱۵ تیر ماه ۱۴۰۳ تا ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۳
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
گیزلا وارگا سینایی Gizella Varga Sinai

تو در نظر آمد مراد خواهم یافت

چرا که حال نکو در قفای فال نکوست

 

غــزل هــای حافــظ تجلــی روح جمعــی و فــردی ایرانــی و تاویــل پذیــر و پــر مضمــون اســت.

کارکردهـای اجتماعـی فـال حافـظ ماننـد آرامـش بخشـی و مثبـت نگـری و سـهل گرفتـن امـور و چــاره جویــی در آینــده، باعــث تســکین و آرامــش درونــی مــی شــود.

فـال حافـظ سـال هاسـت در مراسـم مختلـف گرفتـه مـی شـود. حافـظ، خـود بـه ایـن قابلیـت  در غـزل هایـش اشـاره کـرده اسـت.

 

هرچند کان آرام دل، دانم نبخشد کام دل

نقش خیالی میکشم، فال دوامی میزنم

 

گیزلا وارگا سینایی ، هنرمنـدی اسـت کـه در تمـام دوره هایـش توجـه بـه جنبـه هـای زندگـی روزمــره و زیبایــی هــای هنــر و ادبیــات ایرانــی داشــته اســت. مجموعــه ی اخیــر او، خاطــره و علاقـه ی او بـه فـال و فالنامـه فـروش هـا در اولیـن خاطـره مسـافرتش بـه شـیراز را نشـان  مـیدهـد. او در مجموعـه ی ” فـال حافـظ” گیاهـان و گلهـا و پرنـدگان و موجـودات اسـاطیری و فرشـتگان و عشـاق را در کنـار فالنامـه هـا نقاشـی کـرده اسـت. انـگار کـه محتواهـای بنیادیـن ادبیـات ایرانـی را فشـرده کـرده و بـر روی بـوم آورده اسـت.

او از ترکیـب بنـدی هـا و گاه حاشـیه بنـدی هـای نقاشـی هـای سـنتی ایرانـی بـه شـکل تـازه های  بهـره مـی گـیرد تـا فضایـی رهـا و چنـد وجهــی خلق کـند. فضایی کـه چنــدگـویشی و کولاژ وار کنـار هـم چیـده شـده و بـه شـکل تـازهای ادبیـات و نقاشـی را بـه هـم ارتبـاط مـیدهـد، فضایـی سـهل و ممتنـع و پـر از معانـی و زیبایـی.

 

بهنام کامرانی

بهار 1403

 

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
گیزلا وارگا سینایی – اثر شماره 03
گیزلا وارگا سینایی – اثر شماره 01
گیزلا وارگا سینایی – اثر شماره 02
گیزلا وارگا سینایی – اثر شماره 04
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
۲۶ تیر ماه ۱۴۰۳
نمایش فیلم "گیزلا" ساخته ی "خسرو سینایی" و گفتگو با "گیزلا وارگا سینایی" در روز چهارم نمایشگاه "فال حافظ" در…
۲۶ تیر ماه ۱۴۰۳
نشست با گیزلا وارگا سینایی روز یکشنبه، 17 تیر ماه 1403، نشستی با گیزلا وارگا سینایی در دانشگاه سپهر اصفهان…
بهروز نادری behrooz naderi behrouz
“طبیعت سمفونی رنگها” از بهروز نادری
۱ تیر ماه ۱۴۰۳ تا ۶ تیر ماه ۱۴۰۳
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
بهروز نادری behrooz naderi behrouz

بیانیه

طبیعت آفرینش است. زیبای ها رازهای پنهان طبیعت بی پایان است و همواره یکی از خاستگاه ها و سرچشمه های اصلی هنر بوده است. من شیفته طبیعت و عکاسی از آن هستم و آنچه در این مجموعه به نمایشگاه گذاشته شده، تجربه دیداری من از مناظر است که در ذهن من باز تاب یافته و به صورت ساده بیان شده است. در این راستا گاه از عکس هایم نیز بهره برده ام.

بهروز نادری 1403

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
بهروز نادری – طبیعت سمفونی زندگی – 05
بهروز نادری behrooz naderi behrouz
بهروز نادری – طبیعت سمفونی زندگی – 06
بهروز نادری behrooz naderi behrouz
بهروز نادری – طبیعت سمفونی زندگی – 04
بهروز نادری behrooz naderi behrouz
بهروز نادری – طبیعت سمفونی زندگی – 03
بهروز نادری behrooz naderi behrouz
بهروز نادری – طبیعت سمفونی زندگی – 07
بهروز نادری behrooz naderi behrouz
بهروز نادری – طبیعت سمفونی زندگی – 06
بهروز نادری behrooz naderi behrouz
بهروز نادری – طبیعت سمفونی زندگی – 10
بهروز نادری behrooz naderi behrouz
بهروز نادری – طبیعت سمفونی زندگی – 08
بهروز نادری behrooz naderi behrouz
بهروز نادری – طبیعت سمفونی زندگی – 01
بهروز نادری behrooz naderi behrouz
بهروز نادری – طبیعت سمفونی زندگی – 11
بهروز نادری behrooz naderi behrouz
بهروز نادری – طبیعت سمفونی زندگی – 09
بهروز نادری behrooz naderi behrouz
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
paintin exhibition geometric pattern mahboobeh nikoonejad mahboubeh nikounejad نمایشگاه نقاشی محبوبه نیکونژاد هندسه نامه هندسنامه نقوش هندسی
نمایشگاه نقاشی محبوبه نیکونژاد با عنوان “هندسِنامه”
۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳ تا ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۳
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
paintin exhibition geometric pattern mahboobeh nikoonejad mahboubeh nikounejad نمایشگاه نقاشی محبوبه نیکونژاد هندسه نامه هندسنامه نقوش هندسی

بیانیه

با توجه به سابقه بیش از ده سال تدریس اینجانب در زمینه هنر ایران، تصمیم به خلق مجموعه آثاری گرفتم که در آن بتوانم ادبیات، نگارگری و هندسه ایرانی را تلفیق نمایم.

گره های هندسی در آثار اینجانب، تنها عنصری تزیینی برای آرایش بناها، کاشیکاری ها، درها و پنجره های چوبی، پارچه ها و دیگر تزیینات تصویری مرسوم نیستند، بلکه خود روایتگر اصلی داستان هستند. داستان های انتخابی، نمونه های مشهوری از اسطوره ها و ادبیات ایرانی، بویژه روایت های زیبایی از شاهنامه فردوسی و اشعار نظامی گنجوی هستند. در آثار من همه خط‌ها بر اساس طرح هندسی کشیده شده اند یا با وصل کردن گوشه های شکل های هندسی و یا در راستای خطوط آن بوجود آمده اند. اگرچه بعضی از کارهای من، بیشتر با انتزاع و هندسه مربوط می شوند و برخی دیگر بیشتر با نقاشی ایرانی ارتباط می یابند اما ویژگی مشترک در همه آنها این است که به طور برجسته ای بر پایه گره هندسی پیاده شده اند.

 

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
محبوبه نیکونژاد – هندسِنامه – 05
paintin exhibition geometric pattern mahboobeh nikoonejad mahboubeh nikounejad نمایشگاه نقاشی محبوبه نیکونژاد هندسه نامه هندسنامه نقوش هندسی
محبوبه نیکونژاد – هندسِنامه – 03
paintin exhibition geometric pattern mahboobeh nikoonejad mahboubeh nikounejad نمایشگاه نقاشی محبوبه نیکونژاد هندسه نامه هندسنامه نقوش هندسی
محبوبه نیکونژاد – هندسِنامه – 04
paintin exhibition geometric pattern mahboobeh nikoonejad mahboubeh nikounejad نمایشگاه نقاشی محبوبه نیکونژاد هندسه نامه هندسنامه نقوش هندسی
محبوبه نیکونژاد – هندسِنامه – 08
paintin exhibition geometric pattern mahboobeh nikoonejad mahboubeh nikounejad نمایشگاه نقاشی محبوبه نیکونژاد هندسه نامه هندسنامه نقوش هندسی
محبوبه نیکونژاد – هندسِنامه – 01
paintin exhibition geometric pattern mahboobeh nikoonejad mahboubeh nikounejad نمایشگاه نقاشی محبوبه نیکونژاد هندسه نامه هندسنامه نقوش هندسی
محبوبه نیکونژاد – هندسِنامه – 02
paintin exhibition geometric pattern mahboobeh nikoonejad mahboubeh nikounejad نمایشگاه نقاشی محبوبه نیکونژاد هندسه نامه هندسنامه نقوش هندسی
محبوبه نیکونژاد – هندسِنامه – 09
paintin exhibition geometric pattern mahboobeh nikoonejad mahboubeh nikounejad نمایشگاه نقاشی محبوبه نیکونژاد هندسه نامه هندسنامه نقوش هندسی
محبوبه نیکونژاد – هندسِنامه – 06
paintin exhibition geometric pattern mahboobeh nikoonejad mahboubeh nikounejad نمایشگاه نقاشی محبوبه نیکونژاد هندسه نامه هندسنامه نقوش هندسی
محبوبه نیکونژاد – هندسِنامه – 07
paintin exhibition geometric pattern mahboobeh nikoonejad mahboubeh nikounejad نمایشگاه نقاشی محبوبه نیکونژاد هندسه نامه هندسنامه نقوش هندسی
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
painting exhibition bahareh shabangiz water-color passing نمایشگاه نقاشی آبرنگ بهاره شب انگیز گذر
نمایشگاه آبرنگ بهاره شب انگیز “گذر”
۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ تا ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
painting exhibition bahareh shabangiz water-color passing نمایشگاه نقاشی آبرنگ بهاره شب انگیز گذر
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
بهاره شب انگیز – گذر 11
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز – گذر 03
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز – گذر 07
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز – گذر 10
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز – گذر 05
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز – گذر 01
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز – گذر 06
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز – گذر 02
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز – گذر 09
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز – گذر 08
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز – گذر 04
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
نمایشگاه نقاشی های محمود حشمتی نژاد
۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تا ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه

 

گالری دیدار با افتخار اعلام می‌کند که نمایشگاه انفرادی “نقاشی‌های محمود حشمتی‌نژاد” را برگزار می‌کند، نمایشگاهی که تازه‌ترین دستاوردهای هنری این هنرمند برجسته را به نمایش می‌گذارد.

محمود حشمتی‌نژاد، هنرمند مقیم اصفهان، با بیش از سه دهه فعالیت هنری پیوسته در تلاش برای بازآفرینی هنر سنتی ایران با رویکردی مدرن بوده است. آثار او با الهام از هنرهای سنتی نظیر کاشی‌کاری، مقرنس و آینه‌کاری و با تأثیرپذیری از سبک‌های مدرن مانند کوبیسم و انتزاعی خلق می‌شوند. او در مسیر هنری خود همواره در جستجوی پیوندی عمیق بین هنر سنتی و مدرن بوده و هدفش دست‌یابی به زبانی بصری است که گذشته و حال را به شکلی هنرمندانه و هماهنگ به هم پیوند دهد.

در آثار اخیر حشمتی‌نژاد، تمرکز بر فیگور انسانی است که در میان ابژه‌های نامتعین و فضایی با رنگ‌های مسطح محصور شده‌اند. این آثار نمایانگر تحولی طبیعی و منطقی در مسیر هنری او هستند که هر مرحله از دل مرحله‌ی قبلی زاده شده و تکامل یافته است.

شما را دعوت می‌کنیم تا به این نمایشگاه بپیوندید و از نزدیک شاهد هنر منحصربه‌فرد محمود حشمتی‌نژاد باشید که با تلفیق سنت و مدرنیته، تجربه‌ای بی‌نظیر از زیبایی و خلاقیت را به ارمغان می‌آورد.

(بیشتر…)

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
محمود حشمتی نژاد – اثر شماره 02
محمود حشمتی نژاد – اثر شماره 10
محمود حشمتی نژاد – اثر شماره 09
محمود حشمتی نژاد – اثر شماره 06
محمود حشمتی نژاد – اثر شماره 07
محمود حشمتی نژاد – اثر شماره 03
محمود حشمتی نژاد – اثر شماره 04
محمود حشمتی نژاد – اثر شماره 01
محمود حشمتی نژاد – اثر شماره 05
محمود حشمتی نژاد – اثر شماره 08
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
نمایشگاه نقاشی “تک بیت” از علی ایزدی قروه
۱۰ آذر ماه ۱۴۰۲ تا ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
علی ایزدی – اثر شماره 13
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 04
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 05
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 01
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 06
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 12
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 10
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 07
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 09
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 02
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 11
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 03
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
علی ایزدی – اثر شماره 08
ali izadi ghorveh علی ایزدی قروه هنرمند ایرانی IRANIAN ARTIST
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
masoud barzegary مسعود برزگری
نمایشگاه انفرادی نقاشی “نقش خیال” از مسعود برزگری
۵ آبان ماه ۱۴۰۲ تا ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۲
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه

این مجموعه تلفیقی از طراحی ، نقاشی و خط است، که به صورت ذهنی و فی البداهه با خودکار روی بوم اجرا شده.

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
مسعود برزگری (نقش خیال 01)
مسعود برزگری (نقش خیال 10)
مسعود برزگری (نقش خیال 07)
مسعود برزگری (نقش خیال 09)
مسعود برزگری (نقش خیال 04)
مسعود برزگری (نقش خیال 03)
مسعود برزگری (نقش خیال 05)
مسعود برزگری (نقش خیال 08)
مسعود برزگری (نقش خیال 06)
مسعود برزگری (نقش خیال 02)
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
نمایشگاه نقاشی “پرده-راوی ها پرده-نقش ها”
۱۴ مهر ماه ۱۴۰۲ تا ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه

رنگین ‌کمان ‌سپید به عنوان اولین مرکز روزانه آموزشی ویژه 55 سال به بالا با هدف ارتباط میان‌ نسل‌ها / ایجاد نگرش مثبت به دوران میانسالی و سالمندی / فراهم آوردن محیطی مناسب و شاد / توانمند ساختن میانسالان و سالمندان و … در بهمن 1380 شکل گرفت و از سال 1385 تاکنون با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی کشور به فعالیت خود ادامه داده است.

برگزاری کلاس‌هایی که بنا بر نیاز و توانایی سالمندان و به منظور توانمند ساختن و سلامت روان آنها طراحی شده، از کارهای اجرایی مرکز می باشد. به طور مثال کلاسهای زبان، کامپیوتر، یوگا ، نقاشی، ادبیات و … تورهای گردشگری و گردهمایی ماهانه.

مجموعه آثار این نمایشگاه از فعالیت‌های هنری هنرجویان کلاس نقاشی این مرکز زیر نظر نوشین نفیسی میباشد.

رویکرد ما در کلاس هنر تنها آموزش و یادگرفتن فنون هنری نیست. بلکه هدف، در درجه اول استفاده از هنر به‌عنوان وسیله‌ی بیان شخصی و استفاده از کاربردهای درمانی، شادی بخشی و معنا بخشی آن می‌باشد. در واقع در این مرکز هنر ابزاری است در جهت ارتقاء مجموعه‌ای از توانمندی‌های افراد در دوره‌ای از زندگی که احساس ناتوانی می‌کنند.

 

• نمایشگاه پرده-راوی‌ها ، پرده–نقش‌ها

حاصل کار کلاس نقاشی (سطح پیشرفته) رنگین‌کمان‌سپید، در بازه زمانی بهمن 97 تا شهریور 99 می‌باشد. که در قالب دو دوره در نمایشگاه به نمایش در آمده‌اند:

 

– دوره ی اول: پرده – راوی‌ها (بهمن 97تا بهمن 98) که شامل بخش‌های زیر می‌باشد:

الف – داستان‌های شاهنامه

ب – فصل بهار یا چهار فصل

ج – برش‌هایی از خاطرات

 

– دوره‌ی دوم: پرده – نقش‌ها (اردیبهشت تا مهر 99) که شامل سه پرده صبحگاه، ظهر وغروبگان می‌باشد.

 

مربیانی که در طی این پروسه با گروه هنر(بخش هنرهای تجسمی) موسسه رنگین‌کمان سپید همکاری داشتند:

نوشین نفیسی (مدیر گروه) ،ندا ضیایی(بخش نقاشی)، کتایون زاهدیان(بخش نقاشی)، شهرزاد واحدیان (بخش سفال)

 

هنرجویان :

عزت عسگری ( متولد:۱۳۱۴)

نفیسه نفیسی (متولد:۱۳۲۱ )

بتول علوی ( متولد:۱۳۲۳)

طلعت علوی ( متولد:۱۳۲۴)

بتول نیکفر (متولد:۱۳۲۵)

فاطمه شاه‌سیاه (متولد:۱۳۲۷ )

رضوان اره‌کش ( متولد:۱۳۳۱ )

محبوبه نفیسی ( متولد:۱۳۳۳)

عزت السادات رضوی ( متولد:۱۳۳۳ )

عزت الهی ( متولد:۱۳۴۱ )

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
نفیسه نفیسی (پرده-نقش ها)
طلعت علوی (پرده-راوی ها)
محبوبه نفیسی (پرده-راوی ها)
رضوان اره کش(پرده-نقش ها)
فاطمه شاه سیاه (پرده-راوی ها)
بتول نیکفر (پرده-راوی ها)
عزت السادات رضوی (پرده-راوی ها)
عزت الهی (پرده-نقش ها)
بتول علوی (پرده-راوی ها)
عزت عسکری (پرده-راوی ها)
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
نمایشگاه مجازی انسان معاصر2
۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه

هنر به مثابه حقیقتی است که از آسمان فرو افتاده. چند پاره شده و هر بخشی در اختیار کسی است. با این وصف اگر باور کنیم که تمام حقیقت پیش ماست، فکر بیهوده ایست.

هنر همواره دارای جریان تغییر، رشد و سیر طبیعی است؛ محور این تغییر “انسان” و اثر به وجود آمده، محض  وجود “انسان” است. انسانی که بر اساس نیاز درونی و بیرونی خود فعالیت می کند و همین امر باعث می گردد عملکردش حائز کیفیت و سرشاری عملش گردد. و از سویی،  مخاطب جستجوگر است که مدام در حال توجه و دریافتگری از طریق آثار هنرمندان است و لاجرم نیازمند و چشم انتظار این است که فراز های دیگری از هنر روزآمد، بیانگر و بدیع را مشاهده کند.

“انسان معاصر” (با در نظر گرفتن تمامی سویه های مثبت و  منفی اش) به عنوان موضوع و رویکرد آثار نمایشگاه حال حاضر انجمن هنرمندان نقاش اصفهان قرار گرفته و قریب به ۸۰ نفر از هنرمندان تجسمی از زاویه نگاه خود به این موضوع پرداخته‌اند.

این آثار از سی خردادماه ۱۴۰۲ از طریق صفحه اصلی سایت گالری دیدار برای بازدید عرضه شده است.

 

انجمن هنرمندان نقاش اصفهان

روابط عمومی و امور نمایشگاه ها

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
کیانا شریفی (انسان معاصر2)
سحر غلامپور (انسان معاصر2)
فتانه عابدی (انسان معاصر2)
مریم یونسی (انسان معاصر2)
مینا پورجعفری (انسان معاصر2)
بهاره دادخواه (انسان معاصر2)
شهریار صمصام بختیاری (انسان معاصر2)
فاطمه رفیعی گندمکاری (انسان معاصر2)
پریچهر نظامی (انسان معاصر2)
فاطمه زمانی پور (انسان معاصر2)
راضیه شاکرین (انسان معاصر2)
زیبا ایرانپور (انسان معاصر2)
ریحانه ذبیحی (انسان معاصر2)
منصوره دهقانی (انسان معاصر2)
شوکا عباسی (انسان معاصر2)
مریم مهدی (انسان معاصر2)
مهناز سجادی (انسان معاصر2)
سلیمه معتمدی (انسان معاصر2)
جواد طاهری (انسان معاصر2)
محمد ناصری کریم وند (انسان معاصر2)
تابان تابانمهر (انسان معاصر2)
سودابه میرعنایت (انسان معاصر2)
عباس رحیمی (انسان معاصر2)
محمود حسینی (انسان معاصر2)
زهرا صابر طحان (انسان معاصر2)
حمیدرضا نوروزی (انسان معاصر2)
الهام میرشجاعی (انسان معاصر2)
سپیده هاشمی (انسان معاصر2)
فاطمه مردانی (انسان معاصر2)
سارا مردانی (انسان معاصر2)
بهاره شب انگیز (انسان معاصر2)
بیتا محمدیان (انسان معاصر2)
مرضیه گلستانه (انسان معاصر2)
بدرالسادات قاری (انسان معاصر2)
شهره خادمی (انسان معاصر2)
انسیه متین فر (انسان معاصر2)
فرزانه نشاط چروده (انسان معاصر2)
شهلا روضاتی (انسان معاصر2)
احسان روح الامین (انسان معاصر2)
حنانه گلی (انسان معاصر2)
کتایون زاهدیان (انسان معاصر2)
منوچهر سلطانی (انسان معاصر2)
مهرنوش یوسف زاده (انسان معاصر2)
منیره کلاهدوزان (انسان معاصر2)
سیما فلاحی (انسان معاصر2)
کیانا اسکندری (انسان معاصر2)
صفیه تقی پور دهکردی (انسان معاصر2)
فرشته مقتدر (انسان معاصر2)
آمنه بدرالسماء (انسان معاصر2)
محمود حشمتی نژاد (انسان معاصر2)
پریسا دارویی (انسان معاصر2)
شکوه هوشمند راد (انسان معاصر2)
حسن خراسانی (انسان معاصر2)
اصغر جوانی (انسان معاصر)
پروانه سیلانی (انسان معاصر2)
مسعوده یاوری (انسان معاصر2)
مژگان آقاکوچکیان (انسان معاصر2)
الهه جزایری (انسان معاصر2)
نازی شفاهی مقدم (انسان معاصر2)
آزاده ربیعی (انسان معاصر2)
الهام جعفری جبلی (انسان معاصر)
میلاد فیروزفر (انسان معاصر2)
فاطمه آقا کبیری (انسان معاصر2)
فاطمه آذر (انسان معاصر2)
مرضیه گلابگیر (انسان معاصر2)
زهره توکلی (انسان معاصر2)
ندا هویدا (انسان معاصر2)
لیلا تحویلیان (انسان معاصر2)
رویا مینایی (انسان معاصر2)
مژگان زاهدی (انسان معاصر2)
الهام رفیعایی (انسان معاصر2)
مینا صاحبانپور (انسان معاصر2)
محمد خلیلی (انسان معاصر2)
مهدیه خردمند (انسان معاصر2)
پروین اریسیان (انسان معاصر2)
حسین تحویلیان (انسان معاصر2)
مریم انصاری (انسان معاصر2)
راضیه سلیمانی (انسان معاصر2)
ندا ضیایی (انسان معاصر2)
نسرین رمضانی (انسان معاصر2)
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
نمایشگاه نقاشی “نوای آتره” از البرز عادی
۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تا ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه

آتره همیشه در ذهنم ارزشمند بوده و هست.

این ارزش را گاه از کهن الگوهای تاریخی باید جست، گاه از درد و رنج روزگار که در بین تلخ کامی ها، خود را نشان می دهد و از همه مهم تر شاید توصیفی از درک عشق و سوختن عاشقانه باشد که با زبان قابل بیان نیست، به گونه ای در بیان آن از رنگ و قلم استفاده شده است.

مجموعه ی آتره نتیجه ی مطالعات شش سال گذشته من است. مجموعه ای از رنگ ها، تضادها و مکمل های رنگی که بنا بر تجربه پیام نوینی را به شکل زیباتری از نادیدنی ها بیان می دارد. زیبایی فرم و رنگ که به شکلی آزادانه در حین کار به وقوع پیوسته است و به گونه ای بیانگر تلفیقی از ادبیات عرفانی و مفاهیم فلسفی ایران باستان است.

 

 

البرز عادی

اردیبهشت 1402

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
البرز عادی – اثر شماره 21 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 24 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 32 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 26 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 28 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 34 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 33 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 27 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 29 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 23 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 22 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 30 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 31 (نوای آتره)
البرز عادی – اثر شماره 25 (نوای آتره)
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
iranian artist art bahareh shabangiz painting exhibition watercolor didar gallery ahaay khabardar Ah, you know نمایشگاه نقاشی آبرنگ بهاره شب انگیز آهای خبردار در گالری دیدار هنرمند اصففهان ایران
نمایشگاه آبرنگ بهاره شب انگیز “آهای خبردار”
۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
iranian artist art bahareh shabangiz painting exhibition watercolor didar gallery ahaay khabardar Ah, you know نمایشگاه نقاشی آبرنگ بهاره شب انگیز آهای خبردار در گالری دیدار هنرمند اصفهان ایران

کلاغ پرنده ای معاشرتی، باهوش و با شعور است. طرز زندگی او از ادراک درستش حکایت می کند.

در آیین زرتشت کلاغ را پاک کننده، گندزدا و از بین برنده ی آلودگی و در باورهای کهن ایران آن را پیک ارواح نیاکان می دانستند.

در طول تاریخ همواره کلاغ مورد توجه انسانها بوده و با صفاتی چون پیام آوری، خردمندی و دانایی ، پشتکار ، پاکیزگی ، حافظه ی قوی ، آینده نگری و توانایی در حل مشکلات توصیف شده است.

آنها رفتارهای انسانی مانند عشق ورزیدن، شوخی با حیوانات دیگر،  بازی و تفریح را از خود بروز می دهند.

گفته می شود انسانها برخی آموزه های بنیادی را با تقلید از این همسایگان همیشگی یاد گرفته اند.

اما آنچه بیش از هر چیز توجه مرا  به این موجود جلب کرد، آگاهی ها و زندگی اجتماعی آنهاست.

کلاغ ها در مرگ همنوعان خود سوگواری می کنند. اگر یکی از آن ها آسیب ببیند، دیگران بی درنگ به یاری اش می شتابند و اگر جوجه ای درخطر باشد به صورت گروهی با متخاصم برخورد می کنند.

به نظر می رسد همین آگاهی ها و شعور جمعی است که بقاء و آزادی این همسایگان شگفت انگیز را تضمین می کند..

بهاره شب انگیز – 18 فروردین 1402

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
بهاره شب انگیز اثر شماره 05 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 13 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز – اثر شماره 01 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 12 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز – اثر شماره 02 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 16 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 18 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 09 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز – اثر شماره 03 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 04 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 14 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 10 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 06 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 17 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 15 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 07 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 08 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 11 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲
فعالیت مجدد گالری «دیدار» پس از ۶ ماه وقفه مدیر گالری دیدار گفت: این گالری پس از شش ماه وقفه…
۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲
آهای خبردار... ایسنا/اصفهان اگر این روزها به گالری دیدار بروید نقاشی‌های مختلفی از کلاغ‌ها را خواهید دید که حکایتی است…
parvaneh silani painting & installation exhibition didar art gallery artist Iran Iranian نمایشگاه نقاشی و چیدمان پروانه سیلانی سرانجام ناگزیر گالری دیدارج
نمایشگاه نقاشی و چیدمان پروانه سیلانی ” سرانجام ناگزیر”
۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۱ تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
parvaneh silani painting & installation exhibition didar art gallery artist Iran Iranian نمایشگاه نقاشی و چیدمان پروانه سیلانی سرانجام ناگزیر گالری دیدار

سرانجام ناگزیر

 

مرگ  به  خودی  خود  فرآیندی طبیعی در گذار آرام  زمان است . تغییری  کیفی و برگشت ناپذیر، روایتی در یک چرخه ی بی انتها.

با گذشت هرلحظه چیزی در ما می میرد.

مرگ زمانی ناهنجار می شود که اختلالی در آن صورت گیرد.

اختلالی که بر اثر مواجهه ی چالش برانگیز ما با جهان پیچیده ی امروز ایجاد می شود.

ما تحت تأثیرات عمیق آسیب های زیست محیطی ، مشکلات اجتماعی- سیاسی و مسائل وجودی قرار داریم که خود پدید آورنده ی آنیم.

 

پروانه سیلانی – مرداد 1401

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 03
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 10
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 08
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 07
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 06
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 04
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 09
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 02
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 11
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 01
پروانه سیلانی – سرانجام ناگزیر. 05
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
نمایشگاه نقاشی آمنه بدرالسماء “زنی را میشناسم من!”
۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تا ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .01
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .12
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .03
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .07
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .13
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .14
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .02
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .05
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .06
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .16
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .09
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .04
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .08
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .15
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .10
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .11
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
تجربیاتی که به نمایشگاهی هنری تبدیل شده اند (باشگاه خبرنگاران جوان) «زنی را می‌شناسم من!» نام مجموعه آثاری هنری است…
۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
«زنی را می‌شناسم من»؛ شاعرانه‌ای بربوم نقاشی   ایسنا/اصفهان «با صدایی آشنا که گویی صدای همه ما است، می‌پرسد: چای می‌خوری؟…
نمایشگاه مجازی نقاشی روی سنگ “فریده ملک الکلامی”
نقاشی روی سنگ از هنرمند خودآموخته فریده ملک الکلامی
۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ تا ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition

فریده ملک الکلامی” هنرمند خودآموخته” متولد ۱۳۰۸

بانویی که همواره هنر را در سرلوحه زندگی خود قرار داده است .

پدربزرگ وی معلم خصوصی احمد شاه بوده و لقب ملک الکلامی را به خاطر اشعارش از ناصرالدین شاه می گیرد.

فریده به علت سفرها و ماموریت‌های پی‌درپی پدر تا کلاس ششم را در خانه توسط مادرش که معلم بوده آموزش می بیند. پس از آن خانواده به تهران نقل مکان می‌کنند و او در مدرسه انوشیروان دادگر به ادامه تحصیل می پردازد.

در ۱۶ سالگی دیپلم می‌گیرد، همان زمان پدر را از دست می دهد، سپس در رشته مامایی در دانشگاه تهران پذیرفته میشود.

۲۰ سالگی فارغ التحصیل شده و برای ماموریت به مسجدسلیمان می‌رود آنجا با دکتر پاکدل آشنا شده ازدواج می کند و حاصل این ازدواج دو فرزند است “پیروز و شیوا که هر دو در آمریکا کار و زندگی می کنند”.

او علاوه بر تسلط کامل به زبان انگلیسی که آن را از کودکی آموخته با زبان اسپانیایی آشنایی کامل دارد و سه کتاب ترجمه کرده است.

شعر می‌گوید و یک کتاب شعر به چاپ رسانده و تعدادی از آثار نقاشی روی سنگ او اکنون در موزه غیر کتاب کتابخانه ملی تهران نگهداری می‌شود.

اولین دیدار من با ایشان زمانی بود که از پارچه لباس های قدیمی کوسن هایی بسیار زیبا و دلنشین درست کرده بود .

در این رابطه می‌گوید: من از وقتی یاد دارم اشیای مختلف اطرافم را جمع می‌کردم و کاربرد جدیدی به آنها می‌دادم مثل دکمه، صدف، پارچه ،پرده، رومیزی ،لباس و…

با همین پارچه‌ها تابلویی دارد که آن را به ثبت معنوی رسانده است.

 

نمایشگاهی که از او مشاهده خواهید کرد، سنگ هایی است که سالها جمع‌آوری کرده و روی آنها نقاشی کشیده و آنها را به اشکال مختلف در قاب چسبانده و یا با چسباندن آنها به یکدیگر از آنها مجسمه ساخته است .

 

او اکنون در سن ۹۴ سالگی با ضعف بینایی و بیماری دیگر توان انجام کار را ندارد اما یادگارهای بسیار ارزشمند و زندگی سرشار از تلاش و پشتکار و هنرمندانه او چراغ راهی برای ماست .

 

برایش آرزوی سلامتی و طول عمر دارم.

 

پروانه سیلانی۱۴۰۱/۱/۱۴

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.12
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.01
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.22
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.03
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.04
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.30
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.06
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.34
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.18
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.16
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.24
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.20
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.23
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.05
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.32
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.28
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.31
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.08
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.02
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.33
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.25
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.29
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.14
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.10
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.26
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.13
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.07
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.09
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.11
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.17
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.19
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.15
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.27
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
فریده ملک الکلامی – اثر شماره.21
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
“سماع رنگ” نمایشگاه نقاشی سعیده صرافچی
۱۶ مهر ماه ۱۴۰۰ تا ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۰
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
painting exhibition by saeedeh sarafchi gallery didar art artist iran iranian abstract نمایشگاه نقاشی سعیده صرافچی در گالری دیدار اصفهان ایران هنر آبستره هنرمند ایرانی

“سماع رنگ”

 

آن هنگام که جهان هستی شعفی در جانم برمی انگیزد ، نمادی از جنس رنگ در ذهنم به خروش می آید.

در تب وتاب جاری شدن بر روی بوم نقاشی .

رنگ به توان حرکت می رسد، سماعی شورانگیز بر روی بوم برپا می شود و معنایی رنگ گونه

ماندگار.

اینک سماع رنگ را با چشم جان به نظاره می نشینیم.

 

“سعیده صرافچی”

مهر ۱۴۰۰

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
سعیده صرافچی – اثر شماره 07
سعیده صرافچی – اثر شماره 06
سعیده صرافچی – اثر شماره 04
سعیده صرافچی – اثر شماره 09
سعیده صرافچی – اثر شماره 05
سعیده صرافچی – اثر شماره 10
سعیده صرافچی – اثر شماره 01
سعیده صرافچی – اثر شماره 11
سعیده صرافچی – اثر شماره 02
سعیده صرافچی – اثر شماره 03
سعیده صرافچی – اثر شماره 08
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
سلف پرتره های محمد قادریان با عنوان “من نه منم”
۳ مهر ماه ۱۴۰۰ تا ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۰
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
mohammad ghaderian self portraite art artist iranian نمایشگاه سلف پرتره خودنگاره محمد قادریان در گالری دیدار هنر هنرمند ایرانی

چهره در نسبت با کل بدن، در بازنمائی هویت انسان و تصویری که از خود دارد نقش اصلی را بازی می‌کند. در سلف‌پرتره‌های معلّقِ من امّا، این ویژگیِ نشانگانی و دلالتی خود را از دست داده و بیشتر به هذیان شبیه است.

روزها خیره به چهره‌ام شدم! به مرور به جای دیدن چشم و دهان و صورت، سطوح و خطوطی دیدم که چشم و دهان و صورتم نبود…. بیگانه‌ای بود از من…… کیستم من؟

ـمننمنمـ

من نمنم

مَنْ‌ نَمَنْ‌ام(اَم=هستم/ نَمَنْ=جزْ من، غیرِ من، دیگری/ من نمنْ هستم)

منِ نَمن-َم(-َم= ضمیر‌ملکی/ مَنِ نَمَنِ مَنْ)

من؟نه!من-َم!(نه!=انکار، نفی)

مَنَّ منم(منّ=مِنّت گذاشتن)

مَ نمنم(مَ=صدای بز)

من ‌نَم‌نَم(نَم=رطوبت)

مَ نه منم

م‌ن‌م

م‌ن

مْ

ن

طرحی نگرورزانه بر روشِ طراحیِ سلف‌ْپرتره‌های معلّقِ ـمنمَنمْـ

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
محمد قادریان – اثر شماره 02
mohammad ghaderian self portraite art artist iranian نمایشگاه سلف پرتره خودنگاره محمد قادریان در گالری دیدار هنر هنرمند ایرانی https://www.instagram.com/chapraast/ چپراست chapraast
محمد قادریان – اثر شماره 05
mohammad ghaderian self portraite art artist iranian نمایشگاه سلف پرتره خودنگاره محمد قادریان در گالری دیدار هنر هنرمند ایرانی https://www.instagram.com/chapraast/ چپراست chapraast
محمد قادریان – اثر شماره 03
mohammad ghaderian self portraite art artist iranian نمایشگاه سلف پرتره خودنگاره محمد قادریان در گالری دیدار هنر هنرمند ایرانی https://www.instagram.com/chapraast/ چپراست chapraast
محمد قادریان – اثر شماره 09
mohammad ghaderian self portraite art artist iranian نمایشگاه سلف پرتره خودنگاره محمد قادریان در گالری دیدار هنر هنرمند ایرانی https://www.instagram.com/chapraast/ چپراست chapraast
محمد قادریان – اثر شماره 04
mohammad ghaderian self portraite art artist iranian نمایشگاه سلف پرتره خودنگاره محمد قادریان در گالری دیدار هنر هنرمند ایرانی https://www.instagram.com/chapraast/ چپراست chapraast
محمد قادریان – اثر شماره 01
mohammad ghaderian self portraite art artist iranian نمایشگاه سلف پرتره خودنگاره محمد قادریان در گالری دیدار هنر هنرمند ایرانی https://www.instagram.com/chapraast/ چپراست chapraast
محمد قادریان – اثر شماره 07
mohammad ghaderian self portraite art artist iranian نمایشگاه سلف پرتره خودنگاره محمد قادریان در گالری دیدار هنر هنرمند ایرانی https://www.instagram.com/chapraast/ چپراست chapraast
محمد قادریان – اثر شماره 10
mohammad ghaderian self portraite art artist iranian نمایشگاه سلف پرتره خودنگاره محمد قادریان در گالری دیدار هنر هنرمند ایرانی https://www.instagram.com/chapraast/ چپراست chapraast
محمد قادریان – اثر شماره 06
mohammad ghaderian self portraite art artist iranian نمایشگاه سلف پرتره خودنگاره محمد قادریان در گالری دیدار هنر هنرمند ایرانی https://www.instagram.com/chapraast/ چپراست chapraast
محمد قادریان – اثر شماره 08
mohammad ghaderian self portraite art artist iranian نمایشگاه سلف پرتره خودنگاره محمد قادریان در گالری دیدار هنر هنرمند ایرانی https://www.instagram.com/chapraast/ چپراست chapraast
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
طرحی نگرورزانه بر روشِ طراحیِ سلف پرترههای معلّقِ » خودکاریِ روانیِ سوررئالیسم « کنکاشی در امکاناتِ محمدقادریان/ مهر 1400 چهار…
نمایشگاه مجازی نقاشی پروانه سیلانی (طبیعت)
۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
پروانه سیلانی – طبیعت 49
پروانه سیلانی – طبیعت 31
پروانه سیلانی – طبیعت 26
پروانه سیلانی – طبیعت 29
پروانه سیلانی – طبیعت 39
پروانه سیلانی – طبیعت 45
پروانه سیلانی – طبیعت 37
پروانه سیلانی – طبیعت 50
پروانه سیلانی – طبیعت 43
پروانه سیلانی – طبیعت 21
پروانه سیلانی – طبیعت 44
پروانه سیلانی – طبیعت 42
پروانه سیلانی – طبیعت 46
پروانه سیلانی – طبیعت 40
پروانه سیلانی – طبیعت 24
پروانه سیلانی – طبیعت 35
پروانه سیلانی – طبیعت 27
پروانه سیلانی – طبیعت 28
پروانه سیلانی – طبیعت 32
پروانه سیلانی – طبیعت 22
پروانه سیلانی – طبیعت 34
پروانه سیلانی – طبیعت 52
پروانه سیلانی – طبیعت 55
پروانه سیلانی – طبیعت 51
پروانه سیلانی – طبیعت 38
پروانه سیلانی – طبیعت 36
پروانه سیلانی – طبیعت 56
پروانه سیلانی – طبیعت 30
پروانه سیلانی – طبیعت 47
پروانه سیلانی – طبیعت 23
پروانه سیلانی – طبیعت 33
پروانه سیلانی – طبیعت 25
پروانه سیلانی – طبیعت 54
پروانه سیلانی – طبیعت 48
پروانه سیلانی – طبیعت 57
پروانه سیلانی – طبیعت 53
پروانه سیلانی – طبیعت 41
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
پروانه سیلانی – مجموعه 8 (انسان و طبیعت)
۲ فروردین ماه ۱۳۹۱ تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
پروانه سیلانی – انسان و طبیعت 11
پروانه سیلانی – انسان و طبیعت 10
پروانه سیلانی – انسان و طبیعت 08
پروانه سیلانی – انسان و طبیعت 16
پروانه سیلانی – انسان و طبیعت 13
پروانه سیلانی – انسان و طبیعت 01
پروانه سیلانی – انسان در طبیعت 01
پروانه سیلانی – انسان و طبیعت 04
پروانه سیلانی – انسان و طبیعت 12
پروانه سیلانی – انسان و طبیعت 15
پروانه سیلانی – انسان و طبیعت 14
پروانه سیلانی – انسان و طبیعت 02
پروانه سیلانی – انسان و طبیعت 07
پروانه سیلانی – انسان و طبیعت 09
پروانه سیلانی – انسان و طبیعت 06
پروانه سیلانی – انسان و طبیعت 05
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
پروانه سیلانی – مجموعه 7 (بی بازگشت)
۱ فروردین ماه ۱۳۸۹ تا ۱ فروردین ماه ۱۳۹۱
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
پروانه سیلانی – بی بازگشت 15
پروانه سیلانی – بی بازگشت 11
پروانه سیلانی – بی بازگشت 06
پروانه سیلانی – بی بازگشت 07
پروانه سیلانی – بی بازگشت 04
پروانه سیلانی – بی بازگشت 13
پروانه سیلانی – بی بازگشت 10
پروانه سیلانی – بی بازگشت 02
پروانه سیلانی – بی بازگشت 01
پروانه سیلانی – بی بازگشت 08
پروانه سیلانی – بی بازگشت 14
پروانه سیلانی – بی بازگشت 05
پروانه سیلانی – بی بازگشت 03
پروانه سیلانی – بی بازگشت 09
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
پروانه سیلانی – مجموعه 6 (آیینه درون)
۱ فروردین ماه ۱۳۸۸ تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
پروانه سیلانی – آیینه درون 08
پروانه سیلانی – آیینه درون 05
پروانه سیلانی – آیینه درون 10
پروانه سیلانی – آیینه درون 04
پروانه سیلانی – آیینه درون 02
پروانه سیلانی – آیینه درون 01
پروانه سیلانی – آیینه درون 03
پروانه سیلانی – آیینه درون 07
پروانه سیلانی – آیینه درون 06
پروانه سیلانی – آیینه درون 09
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
پروانه سیلانی – مجموعه 5 (طبیعت)
۲ فروردین ماه ۱۳۸۷ تا ۱ فروردین ماه ۱۳۹۱
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
پروانه سیلانی – طبیعت 14
پروانه سیلانی – طبیعت 09
پروانه سیلانی – اثر طبیعت 04
پروانه سیلانی – طبیعت 02
پروانه سیلانی – طبیعت 17
پروانه سیلانی – طبیعت 13
پروانه سیلانی – طبیعت 08
پروانه سیلانی – طبیعت 05
پروانه سیلانی – اثر طبیعت 20
پروانه سیلانی – طبیعت 15
پروانه سیلانی – طبیعت 03
پروانه سیلانی – طبیعت 04
پروانه سیلانی – طبیعت 11
پروانه سیلانی – طبیعت 18