پروانه سیلانی – مجموعه 09 – هنر مفهومی و چیدمان
۱ فروردین ماه ۱۳۸۵ تا ۱ فروردین ماه ۱۳۹۱
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
پروانه سیلانی – چیدمان مفهومی هجوم
پروانه سیلانی – چیدمان مفهومی 01
پروانه سیلانی – چیدمان مفهومی 02
پروانه سیلانی – چیدمان مفهوم – کبوترهای کاغذی
آلبوم تصاویر این نمایشگاه