نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی در گالری دیدار didar gallery
Exhibition
-۷۸ فروردین ماه -۶۲۱ تا -۷۸ فروردین ماه -۶۲۱
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
آلبوم تصاویر این نمایشگاه