نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی در گالری دیدار didar gallery
نمایشگاه ها
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
نقاشی روی سنگ از هنرمند خودآموخته فریده ملک الکلامی
۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ تا ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲