آمنه رئیسی

امور اداری و دفتری گالری دیدار

آمنه رئیسی
متولد: 1362 اصفهان
لیسانس روانشناسی

دانش آموخته انجمن هنرمندان نقاش اصفهان در رشته نقاشی

مدرک مربیگری نقاشی کودک از انجمن هنرمندان نقاش اصفهان
مدرس نقاشی (خلاقیت) کودکان

شرکت در چندین نمایشگاه گروهی نقاشی و یک نمایشگاه انفرادی